Artykuł: Nieruchomości z punktu widzenia pośrednika w obrocie nieruchomościami


Nieruchomości – czym tak właściwie są, jak się je klasyfikuje i czym się charakteryzują?


Zacznijmy od początku.


Definicję pojęcia „nieruchomości” reguluje art. 46 §1 Kodeksu Cywilnego zgodnie z którym:

cyt.: „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem
związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”


…. czyli tłumacząc z polskiego na polski nieruchomością jest mówiąc potocznie ziemia oraz bu-dynki na niej stojące lub części takich budynków, ale
by nie było tak prosto to przeczytajmy jesz-cze raz ostatni fragment, cyt.:

„ … jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.”


O co chodzi? Śpieszę z wytłumaczeniem, a mianowicie … prawo Polskie przyjęło bardzo wiele zasad z prawa rzymskiego, jedną z dość popularnych
jest Superficies solo cedit co znaczy „To, co jest na powierzchni, przypada gruntowi” - wg której budowle, urządzenia i rośliny trwale związa-ne z
gruntem należą do właściciela gruntu.


Zgodnie z art. 48 Kodeksu Cywilnego:

Cyt.: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale
z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.”


I z art. 191 Kodeksu Cywilnego (Superficies solo cedit):
Cyt.: „Własność nieruchomości rozciąga się na rzecz ruchomą, która została połączona z nieru-chomością w taki sposób, że stała się jej częścią
składową.


Teoretycznie więc nie można kupić budynku (domu, magazynu, itp.) bez zakupu prawa do nieru-chomości gruntowej. No właśnie, teoretycznie, bo
jak to w życiu bywa od każdej reguły są wyjątki.


Ale gdzie te wyjątki?

Wyjątkiem od wspomnianej wcześniej zasady Superficies solo cedit jest … prawo użytkowania wieczystego gruntu, odrębna własność lokali
(najbardziej znana) wyjątek dotyczy również własno-ści urządzeń przesyłowych (gaz, prąd, woda itp.).


Już wiemy czym są nieruchomości, a jak się je klasyfikuje?


To i jeszcze więcej informacji w kolejnym wpisie.


Ciąg dalszy nastąpi :)